Zalety kredytu kupieckiego

Kredyt kupieckiKredyt kupiecki (nazywany również towarowym lub handlowym) udzielany jest kupującemu przez sprzedawcę i posiada formę odroczonego terminu płatności. Jakie korzyści płyną z tego typu rozwiązania?

W przypadku kredytu kupieckiego do czynienia mamy ze zgodą sprzedawcy na otrzymanie zapłaty za wykonaną usługę czy dostarczony towar po terminie dostawy. Jego udzielenie potwierdzone może być przy pomocy zawartej między stronami umowy, ogólnymi warunkami sprzedaży czy wynikać wyłącznie ze znajdującego się na fakturze terminu płatności.

Kredyt kupiecki kontra kredyt udzielany przez instytucje kredytowe

Jaka jest zaleta kredytu kupieckiego w stosunku do tradycyjnych kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe? Przede wszystkim, pozwala on na ominięcie rozbudowanych procedur i nie wymaga tak wielu formalności. Jest on także znacznie tańszy - kupujący ma tu bowiem możliwość sprzedaży towaru przed terminem płatności, a co za tym idzie - nie musi angażować własnych środków na ten okres lub uruchamiać kredytów obrotowych. By móc jednak uznać go za najtańszą formę kredytu, niezbędne jest stosowanie razem z nim instytucji skonta, czyli rabatu.

Rynek dostawcy i rynek odbiorcy

W niektórych branżach kredyt kupiecki występować może samodzielnie, bez dodatkowych instrumentów finansowych. Oznacza to nic innego jak to, że producent odpowiedzialny jest wówczas za ustalenie reguł płatności bez negocjacji, odbiorca natomiast może przystąpić do tego typu kontraktu lub zrezygnować z niego. Tego typu rynek nazywany jest rynkiem dostawcy.

Do czynienia możemy mieć także z sytuacją odwrotną, kiedy to przewaga leży po stronie odbiorcy i to on, nie producent, dyktuje warunki płatności. Taki rynek określa się mianem rynku odbiorcy.

Rynki z przewagą dostawcy lub odbiorcy stanowią przejaw zachwiania równowagi ekonomicznej. Żadna ze stron nie musi stosować wówczas dodatkowego wsparcia, jako, że ich pozycja tego nie wymaga.

Skonto, czyli…

Podstawowym instrumentem stosowanym razem z kredytem kupieckim jest wspominane powyżej skonto, czyli procentowo określona zniżka ceny uzyskiwana przez odbiorcę płacącego za towar od razu po jego otrzymaniu. W praktyce procedura ta sprowadza się do wyboru jednego z dwóch wariantów: płatności w gotówce lub w innej formie i korzyści w postaci rabatu lub zdecydowania się  na kredyt kupiecki, w którym skonto nie jest już udzielane.

O czym warto pamiętać przed udzieleniem firmie kredytu kupieckiego?

Jako, że sprzedający ponosi duże ryzyko umowy dotyczącej kredytu kupieckiego, w praktyce udzielać powinien on go wyłącznie tym firmom, co do których posiada pełne zaufanie odnośnie dopełnienia zobowiązania w postaci terminowego uregulowania płatności. Liczyć musi się on jednak również z pewnym ryzykiem. Podejmując współpracę z nowymi klientami, których wiarygodność nie została jeszcze sprawdzona, warto w umowie zamieścić zapis na przykład o naliczaniu karnych odsetek za zwłokę.

Gdy wszystkie płatności regulowane są terminowo, lecz ilość udzielanych kredytów kupieckich nadwyręża płynność finansową firmy, warto rozważyć skorzystanie z usług faktoringu. Przedsiębiorstwo posiadające wierzytelność przekazuje ją spółce faktoringowej zwanej faktorem, a w zamian otrzymuje widniejącą na fakturze kwotę pomniejszoną o opłaty na rzecz faktora.

Źródło: www.obrotowy.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze