Wszystko o zawieszeniu działalności

Zawieszenie działalnościPrzedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo zawiesić wykonywanie tej działalności.

Na czym polega zawieszenie działalności, w jakich przypadkach warto korzystać z tych przepisów, i o czym musi pamiętać przedsiębiorca zawieszający działalność?

Zawieszenie działalności to "uśpienie" firmy

Zawieszenie to nie całkowita likwidacja firmy. Z zawieszenia działalności warto skorzystać na czas wyjazdu na dłuższe wakacje, na czas zatrudnienia na umowę o pracę, na okres kiedy firma nie przynosi dochodów z powodu sezonowości biznesu, lub chociażby ze względu na odroczenie ostatecznej decyzji o likwidacji firmy.

Tylko dla jednoosobowej działalności

Z przepisów o zawieszeniu działalności mogą skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Jak zgłosić zawieszenie

Zawieszenie działalności, jak również wznowienie działalności po okresie zawieszenia, zgłasza się poprzez wpis do CEIDG. Nie trzeba pisać osobnego zawiadomienia do urzędu skarbowego ani do ZUS.

Okres zawieszenia

Minimalny okres zawieszenia działalności to 30 dni lub pełny miesiąc luty, natomiast maksymalny okres zawieszenia działalności to 24 miesiące. Nie jest możliwe zgłoszenie zawieszenia działalności z datą wsteczną.

Zawieszenie = nieprowadzenie działalności

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może prowadzić tej działalności. Oznacza to przede wszystkim, że w tym czasie przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z tej działalności. Nie chodzi tylko o wystawianie faktur - przedsiębiorca nie może fizycznie świadczyć usług czy dokonywać dostaw, które później zafakturuje.

Przychody dozwolone podczas zawieszenia

Przedsiębiorca może w okresie zawieszenia działalności osiągać wyłącznie dodatkowe przychody, takie jak przychody finansowe (z odsetek, z różnic kursowych), oraz przychody ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia.

Koszty dozwolone podczas zawieszenia

Przedsiębiorca może w okresie zawieszenia działalności ponosić tylko takie stałe koszty, które wynikają z wcześniej zawartych umów. W praktyce, zwykle koszty te ograniczają się do abonamentów na usługi telekomunikacyjne, media, czynsze czy leasingi.

Wstrzymanie amortyzacji

Przedsiębiorca na okres zawieszenia działalności gospodarczą ma obowiązek wstrzymać amortyzację. Oznacza to, że od miesiąca następnego po zawieszeniu działalności, koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych nie będą wpisywane do księgi podatkowej.

Trzeba wypełniać księgę podatkową

Zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy całkowicie z obowiązku prowadzenia księgi podatkowej. Do książki będą wpisywane ww. dozwolone przychody oraz ww. dozwolone koszty. Obowiązek prowadzenia księgi oznacza, że przedsiębiorca nie może zapomnieć o sporządzeniu spisu z natury (o ile okres zawieszenia obejmuje datę 31 grudnia).

Zawieszenie działalności a PIT

Bez względu na to, czy przedsiębiorca wpisał do książki cokolwiek w okresie zawieszenia, nie ma obowiązku opłacania zaliczki na podatek dochodowy - za te miesiące. Jednak zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku rozliczenia rocznego PIT.

Zawieszenie działalności a VAT

Przedsiębiorca - co do zasady - nie będzie składał deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe (miesiące lub kwartały), które były w całości "zawieszone". Jeżeli jednak ponosi wydatki obciążone VAT, ma prawo do składania tych deklaracji, a jeżeli dokonał sprzedaży środka trwałego - powstanie obowiązek złożenia deklaracji.

Zawieszenie działalności a płatności

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może regulować swoje zobowiązania, oraz przyjmować wpłaty należności - nie jest to traktowane jako prowadzenie działalności.

Zawieszenie działalności a administracja

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, związanych z działalnością gospodarczą. Również nie jest to traktowane jako prowadzenie działalności.

Zawieszenie działalności a ZUS

Przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS za miesiące objęte zawieszeniem. Jeżeli zawieszenie obejmuje część miesiąca, przedsiębiorca musi zapłacić część składek na ubezpieczenie społeczne oraz całą składkę zdrowotną. Uwaga: przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie jest ubezpieczony!

Autor: www.firmino.pl.

Komentarze