Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyO nadużyciach w pracy zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika mówi się sporo. Również coraz częściej dochodzi do sytuacji, które ogólnie można określić jako mobbing. Dlatego warto znać swoje prawa i obowiązki, niezależnie od tego, po której jest się stronie. Prawo lepiej poznawać przed, a nie po.

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika?

Pracodawca ma szereg obowiązków względem pracownika, o których nie zawsze pamięta - warto więc usystematyzować tę wiedze, gdyż sprowadza się po prostu do dobrego traktowania podwładnych i zapewnienia właściwych warunków pracy. Więc co musi pracodawca?

Przede wszystkim określić zakres obowiązków pracownika na danym stanowisku i zasady, jakie panują w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy mowa o pracy fizycznej czy umysłowej - każdy powinien wiedzieć, co do niego należy. Dzięki wyjaśnieniu tych ważnych kwestii nie będzie dochodziło do nieporozumień, jeśli któraś ze stron będzie wymagała wykonania określonych czynności w pracy. Pracodawca powinien zwrócić także szczególną uwagę na warunki w pracy - zapewnić takie środowisko działania, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki dobrze, wydajnie i w sprzyjających okolicznościach. W tym miejscu należy zaznaczyć, jak ważna jest znajomość przepisów BHP po obu stronach.

Pozostają jeszcze kwestie bardziej formalne, jak obowiązek prowadzenia dokumentacji pracy każdego z pracowników, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wypłacanie wynagrodzenia na czas, co jest często nieprzestrzegane. Pracodawca powinien też zadbać o odpowiednie zasady współżycia społecznego, czyli dobre relacje między pracownikami i przeciwdziałać dyskryminacji, ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną czy też pochodzenie społeczne.

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Pracownik ma przede wszystkim prawo do wykonywania swojej pracy zgodnie z zasadami, które zostały wyszczególnione w umowie o pracę. Kodeks pracy jasno określa również, że jego prawem jest prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpoczynku - jeśli pracuje do 10 lat przysługuje mu 20 dni urlopu, jeśli powyżej 10 lat, 26 dni. Każdy z pracowników powinien być także równo traktowany - dotyczy to zwłaszcza równego traktowania kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Jednak należy pamiętać, że pracownik, poza prawami ma również obowiązki, które zostały określone w umowie przed rozpoczęciem pracy i na które się zgodził. Pracownik powinien przede wszystkim przestrzegać czasu pracy oraz regulaminu i porządku, który w danym miejscu pracy panuje. Jego obowiązkiem jest także dbanie o dobre imię pracodawcy i nie narażanie go na szkody i straty, również poprzez przekazywanie na zewnątrz poufnych informacji, w tym informacji handlowych. Wreszcie, co obowiązuje również druga stronę - pracownik musi przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znajomość prawa ułatwia rozwiązywanie wielu problemów również na szczeblu podstawowym, społecznym, co chroni obydwie strony.

Artykuł został przygotowany po konsultacji z kancelaria-animus.pl.

Komentarze

Prawo pracy
Przywykliśmy do tego, że to pracownik szuka pracodawcy. Dla niektórych zaskoczeniem może być zatem dość specyficzna forma reklamy, zwanej reklamą rekrutacyjną, której głównym celem jest znalezienie odpowiedniej kadry. Takie działania prowadzi zazwyczaj policja, szukająca nowych pracowników, tak zachęca również zawodowe wojsko oraz inne instytucje państwowe lub społeczne. Z reklamy rekrutacyjnej korzystają również organizacje bazujące na pracy wolontariuszy.