Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak możesz wykorzystać swoje środki?

Pracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby otrzymywać co miesiąc dodatkowe środki do swojej emerytury. Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, nazywane w skrócie PPK, to powszechny system długoterminowego oszczędzania, który pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po 60. roku życia. To program obowiązkowy dla pracodawcy i dobrowolny dla pracownika. By dowiedzieć się więcej na temat pracowniczych Planów Kapitałowych wejdź na stronę www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi.

Kto może przystąpić do PPK?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych może przystąpić każdy pracownik, który podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przy czym zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat zapisywani są automatycznie, a w przypadku pracowników w wieku od 55 do 70 lat niezbędne jest złożenie wniosku o przystąpienie do programu.

Z programu można się wypisać w każdej chwili jednak co cztery lata pracownik jest do niego zapisywany automatycznie.

PPK - na czym polega program?

Oszczędności gromadzone na indywidualnych rachunkach PPK pracowników tworzone są przez pracowników, pracodawców i państwo. Rachunek PPK uczestnika zasilany jest bowiem wpłatami pochodzącymi z wynagrodzenia pracownika odprowadzanych przez zatrudnionego, środków pochodzących od zatrudniającego, a także z dopłat z budżetu państwa.

Pracownik może odprowadzać wpłaty podstawowe w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto, a także dodatkowe - nieobowiązkowe - o wartości do 2 proc. swojego wynagrodzenia. Pracodawca zaś ma obowiązek wpłacać na rachunek PPK pracownika wpłatę podstawową w wysokości 1,5 proc. wartości wynagrodzenia brutto pracownika. Może też dodatkowo odprowadzać co miesiąc wpłatę w wysokości do 2,5 proc. wartości wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo, na przyszłą emeryturę uczestnika programu odkłada również państwo. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł z Funduszu Pracy i dopłatę roczną wypłacaną co roku w wysokości 240 zł na rachunek PPK pracownika.

PPK - od kiedy zacznie funkcjonować?

Największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników, wprowadzą PPK już 1 lipca 2019 roku. Następnie, po pół roku, dołączą do nich firmy, w których zatrudnionych jest od 50 do 249 pracowników. 1 lipca 2020 roku PPK obejmą firmy z liczbą pracowników od 20 do 49, a jako ostatnie, 1 stycznia 2021 roku, zdrożą je przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Środki zgromadzone na rachunku PPK - jak można je wykorzystać?

Z uwagi na to, że środki zgromadzone na rachunku PPK są prywatne, uczestnik programu może w dowolnym momencie wycofać je ze swojego konta.

Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych i wycofanie środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się ze zwrotem dopłat ze strony państwa. Dopłaty z Funduszu Pracy mają bowiem zachęcić do gromadzenia środków przeznaczonych na emeryturę.

Pracownik, który chce zrezygnować z programu otrzyma natomiast wszystkie fundusze pochodzące z jego wpłat, zaś z wpłat które wpłynęły od pracodawcy otrzyma 70 proc. Zysk ze zwracanych wcześniej środków zostanie opodatkowany podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19 proc.

Istnieją jednak także sytuacje, w których uczestnik PPK może wyciągnąć środki bez ponoszenia kosztów. Dzieje się tak np. w nagłych wypadkach losowych kiedy uczestnika PPK lub członka jego najbliższej rodziny dotknie choroba. Wówczas może on wypłacić do 25 proc. oszczędności bez konieczności zwrotu.

Nawet do 100 proc. środków można wypłacić z rachunku w przypadku ubiegania się o kredyt na sfinansowanie zakupu mieszkania lub budowy domu jednak wówczas pieniądze trzeba zwrócić na swój rachunek nie później niż w ciągu 15 lat.

Co istotne, środki na rachunku PPK nie przepadają w przypadku śmierci uczestnika, ale są dziedziczone. Dziedziczenie może odbywać się na zasadach ogólnych. Środki mogą też trafić na konto osoby imiennie wskazanej przez uczestnika.

Komentarze