Podział czynności transportowych

Podział transportuW zakresie transportu realizuje się różne czynności z wykorzystaniem odmiennych środków transportu oraz dla innych celów.

Transportem nazywanym czynności, które dotyczą przemieszczania dóbr oraz osób. Transport może stanowić element koncepcji logistycznej, ale również może być realizowany w innym celu dla przepływu towarów czy dowozu osób w wyznaczone miejsce.

W definiowaniu transportu pod uwagę bierze się różne rodzaje zmiennych. Poniżej znajdują się najczęściej stosowane kategoryzacje czynności transportowych.

Podział transportu ze względu na środowisko

Transport może być realizowany w różnych środowiskach, co oczywiście wpływa na jego szybkość, koszty czy bezpieczeństwo. Przemieszczanie osób lub ładunków może następować w następujących środowiskach:

  • Środowisko lądowe - w tym zakresie wyróżniamy transport naziemny, nadziemny oraz podziemny, na przykład transport drogowy, transport metrem, kolejami linowym, transport szynowy;
  • Środowisko powietrzne - transport realizowany jest przez samoloty, śmigłowce lub innego typu sprzęt poruszający się w powietrzu;
  • Środowisko wodne - transport prowadzony może być drogą morską lub śródlądową;
  • Jako transport przesyłowy - w jego celu wykorzystuje się przenośniki, rurociągi lub innego rodzaju infrastrukturę przesyłową.

Podział transportu ze względu na dostępność

Pod kątem dostępności transportu dla użytkowników wyróżniamy dwie kategorie:

  • Transport gospodarczy lub publiczny - jest to transport, który jest świadczony przez firmy lub instytucje, które dysponują własnymi środkami transportu;
  • Transport indywidualny - jest skoncentrowany na realizacji czynności transportowych dla osób indywidualnych lub grup osób.

Podział transportu ze względu na wykorzystany tabor

W transporcie wykorzystuje się różnego rodzaju środki, które składają się na tabor. Jedną z kategoryzacji w tej dziedzinie jest podział ze względu na sposób działania środków transportu. Wyróżniamy:

  • Transport bezsilnikowy - odbywa się bez zastosowania silników, na przykład poprzez siłę ludzkich mieni, zwierząt pociągowych, siłę wiatru czy prądy wody bądź też grawitację;
  • Transport silnikowy - transport ma miejsce z użyciem silników. W tej kwestii wyróżniamy transport elektryczny, spalinowy, parowy oraz jądrowy.

Transport można także dzielić według innych kryteriów, przykładowo ze względu na sposób przemieszczania ładunku jako ciągły lub nieciągły, pod względem typu ładunku jako pasażerki lub towarowy. Także podział następuje pod względem typu ładunków jako uniwersalny, czyli przeznaczony do przewozu każdego typu ładunków czy dowolnych osób, lub jako wyspecjalizowany w przewozie tylko określonych rodzajów ładunków.

Autor: www.ejko.com.pl.

Komentarze