Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy 2017

Podatek dochodowy 2017Od 1 stycznia 2017 roku  zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Na skutkiem tych zmian została również znowelizowana zasada rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 1926).

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana przez zakład pracy

Sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy za rok 2017 nie zmienił się tylko w odniesieniu do tych pracowników, których wynagrodzenie jest opodatkowane według stawki 18%.

Jeśli natomiast w którymś miesiącu zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o owe 46,33 zł.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki. Pierwszy z nich funkcjonuje także w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu dochody podatnika:

  • nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek czy dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę 46,33 zł lub
  • przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek czy dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (i nie są pomniejszane o 46,33 zł).

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 32 ust. 1e ustawy o PIT podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Skutkiem czego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana przez organ rentowy

Świadczeniobiorcy otrzymujący emerytury czy renty wypłacane przez organ rentowy (ZUS, KRUS), opodatkowane według stawki 18%, nadal mają pomniejszane zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł. W sytuacji gdy świadczenie będzie opodatkowane wg stawki 32%, wtedy organ rentowy zaprzestanie pomniejszania zaliczek o tę kwotę.

I w tym wypadku podatnik ma prawo złożenia wyżej wskazanych oświadczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika - z takimi samymi konsekwencjami.

Zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będą wyliczane na dotychczasowych zasadach.

Prawo do kwoty wolnej od podatku mają tylko podatnicy opodatkowani według skali. Pierwsza z tych regulacji odnosi się do zaliczek wpłacanych miesięcznie, druga wpłacanych kwartalnie a trzecia do zaliczek uproszczonych. Jak wynika z pierwszego przepisu, obowiązek wpłacania zaliczek miesięcznych powstaje poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę 3091 zł.

Taka sama kwota wolna od podatku przewidziana jest w przypadku podatników wpłacających zaliczki uproszczone oraz kwartalne.

Autor: www.credotax.pl.

Komentarze