Kto jest (powinien być) uczestnikiem postępowania w sprawie o zasiedzenie

PrawoW sprawach o zasiedzenie częstym problemem jest ustalenie właściwego kręgu osób, które powinny być uczestnikami postępowania. Zgodnie z art. 510 par. 1 k.p.c., zgodnie z którą zainteresowanym jest każdy, czyich praw dotyczy wynik sprawy.

Formuła tego przepisu jest na tyle ogólna i pojemna, że sąd w każdym postępowaniu o zasiedzenie obowiązany jest dokonywać oceny w okolicznościach faktycznych danej sprawy, kto jest rzeczywiście zainteresowanym wynikiem sprawy o zasiedzenie ( tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 686/13). Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że badanie stopnia zainteresowania wynikiem sprawy o zasiedzenie przez poszczególnych uczestników postępowania powinien dokonywać także sąd odwoławczy.

Kto powinien być uczestnikiem postępowania o zasiedzenie?

Od strony pozytywnej należy wskazać, że zainteresowanym w sprawie o zasiedzenie nieruchomości jest formalny jej właściciel (współwłaściciel) i ich spadkobiercy oraz osoby, którym przysługuje do nieruchomości inne prawo rzeczowe, np. służebność drogi koniecznej, czy ustanowione lub nabyte w drodze zasiedzenia prawo przechodu i przejazdu przez nieruchomość będącą przedmiotem zasiedzenia.

Prawo

Kto nie ma interesu w sprawie o zasiedzenie?

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2018 r., III CZ 51/17, powoływanie się na faktyczne korzystanie z gruntu w zakresie przejazdu i przechodu, bez powiązania go z określonym uprawnieniem, nie jest wystarczające do uznania takiej osoby za zainteresowaną w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c., bowiem wynik sprawy o zasiedzenie nie wpływa na sferę prawną takiej osoby. Czy sąsiad powinien być uczestnikiem sprawy o zasiedzenie? Krąg zainteresowanych w sprawie o zasiedzenie nie obejmuje właścicieli lub posiadaczy sąsiednich nieruchomości, jeżeli nie roszczą sobie praw do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów ziemi (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 września 1991 r., III CZP 79/91).

Na koniec trzeba dodać, że jeżeli Sąd pierwszej instancji stwierdzi, że osoba wskazana jako uczestnik w sprawie o zasiedzenie nie ma interesu do brania w niej udziału, wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia dalszego udziału w niej. Jeżeli Sąd przeoczy brak interesu, a taka osoba niezainteresowana w sprawie o zasiedzenie wniesie środek odwoławczy, sąd drugiej instancji powinien taki środek odrzucić. Więcej informacji poznasz na stronie https://zasiedzenie.net.

Komentarze