Konsekwencje nieterminowego opłacania składek ZUS

Opłaty ZUSObowiązki składkowe i podatkowe są jednymi z podstawowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę.

Jakie konsekwencje będzie on ponosił, jeśli nieterminowo będzie regulował składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS?

Podstawowe zobowiązania przedsiębiorcy

Obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Jedynie składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna dla osób prowadzących działalność. Pozostałe są obligatoryjne i przedsiębiorca co miesiąc musi je odprowadzać do ZUS, bez względu na jego sytuację finansową. Przedsiębiorca pomimo ponoszenia strat z działalności gospodarczej nie może bezkarnie zaprzestać płacenia składek na ZUS. W przeciwnym przypadku za każde opóźnienie w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczone mu zostaną odsetki. Naraża się również na inne, przykre konsekwencje swojego opóźnienia.

Terminy zapłaty - składki ZUS

Przedsiębiorca musi opłacać składki na ZUS za siebie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy – to do dnia roboczego następującego po 10. Dniu miesiąca. Decydująca dla ZUS jest data zaksięgowania przelewu na koncie, a nie data jego wykonania. Trzeba więc możliwie wcześniej przelać wymaganą kwotę za składki ZUS, aby uniknąć odpowiedzialności za nieterminowe opłacanie składek.

Konsekwencje opóźnień

Jeśli do 10 dnia miesiąca przedsiębiorca nie uiści na konto ZUS wymaganych składek, wówczas nałożona zostanie na niego kara finansowa, w postaci odsetek od zaległości podatkowych. Odsetki te nie naliczane są według obowiązującej stawki odsetek od zaległości podatkowych, która od czerwca 2013 roku wynosi 10,50%. ZUS nalicza odsetki od następnego dnia przypadającego po dniu, w którym przedsiębiorca miał opłacić składki. Ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień wykonania zaległego przelewu składek na ubezpieczenia społeczne. Odsetki wylicza się osobno dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Kolejną, przykrą konsekwencją niezapłacenia składek na ZUS jest wygaśnięcie ubezpieczenia. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci składki na to ubezpieczenie, jego ubezpieczenie wygaśnie od 1 dnia miesiąca, którego dotyczyła spóźniona składka. Pamiętajmy przy tym, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z ZUS jest nadawane płatnikom, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe przez minimum 180 dni. Dzień zwłoki przerywa okres trwania karencji w ubezpieczeniu. Znane są przypadki, kiedy przedsiębiorca nawet spóźniał się jeden dzień z zapłatą składki i przepadało mu ubezpieczenie zdrowotne! Niestety tak traktowani są przedsiębiorcy w Polsce i trzeba na to mocno uważać!

Źródło: www.prowadzeksiegowosc.pl.