Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Odprawa pośmiertnaOdprawa pośmiertna wypłacana jest zawsze rodzinie zmarłego pracownika, który świadczył pracę na podstawie umowy o pracę.

Najbliżsi zmarłego pracownika, aby ją otrzymać, muszą spełnić szereg warunków przewidzianych w Kodeksie pracy.

Sposób wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika został szczegółowo uregulowany w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93 § 1: "W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna". W pierwszej kolejności przysługuje ona małżonkowi, w dalszej kolejności prawo do niej mogą nabyć inni członkowie rodziny. Co istotne, odprawa nie będzie przysługiwała małżonkowi będącemu w separacji.

Kto poza małżonkiem?

By wskazać grupę członków rodziny, którym przysługuje odprawa pośmiertna odwołać należy się do przepisach o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa zatem o tych osobach, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów tej ustawy. Będą to zatem dzieci zmarłego pracownika (również przysposobione), ich dzieci (wnuki zmarłego), które zostały przyjęte na wychowanie. Obie te grupy prawo do renty rodzinnej mają do momentu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia.

Odprawa pośmiertna, w dalszej kolejności, przysługuje również rodzicom zmarłego. Aby jednak taką otrzymać, muszą być oni niezdolni do pracy lub ukończyć 50 rok życia.

W jakiej wysokości?

Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny zmarłego niezależnie od tego jak długo był on zatrudniony u danego pracodawcy. Nie jest istotne również to, czy w chwili śmierci osoba zatrudniona rzeczywiście świadczyła pracę, czy przebywała na urlopie wypoczynkowym. Również rodzaj umowy o pracę nie ma większego znaczenia. Warto jednak w pamiętać, że wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika i wynosi:

  • Jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • Trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • Sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Rodzina zmarłego może liczyć na odprawę pośmiertną również wówczas, gdy pracownik popełnił samobójstwo.

Kiedy odprawa nie przysługuje?

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, gdy odprawa nie przysługuje rodzinie, należy wskazać na jeszcze jeden wyjątek od reguły. Mowa o sytuacji, w której pracodawca zdecydował się na ubezpieczenie pracownika na życie. W takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie, w jakiej wysokości zostało wypłacone odszkodowanie przez instytucję ubezpieczeniową. Jeżeli nie jest niższe niż odprawa, jaką rodzina zmarłego otrzymałaby od pracodawcy, nie może ona dochodzić dodatkowych pieniędzy. Gdy jednak odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela będzie w niższej wysokości niż odprawa pośmiertna, jaką ma obowiązek wypłacić podmiot zatrudniający, rodzina może dochodzić, by pracodawca wypłacił jej kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Pracownik świadczył pracę na rzecz kilku podmiotów

W praktyce może zdarzyć się tak, że pracownik świadczył pracę na rzecz kilku pracodawców. Ponieważ wypłata odprawy jest zależna wyłącznie od faktu pozostawania w stosunku pracy, w rezultacie rodzina zmarłego będzie upoważniona do otrzymania odprawy w stosownej kwocie od każdego z byłych pracodawców pracownika. Z punktu widzenia osób najbliższych zmarłego ważne jest również to, że pieniądze uzyskanie od pracodawcy czy też pracodawców jest wolna od podatku dochodowego - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autor: www.praca-bierun.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze