Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowyDoradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradcy podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Bycie doradcą wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Należy posiadać wysokie kwalifikacje - wyższe wykształcenie, wiedzę specjalistyczną a także bogate doświadczenie z zakresu szeroko pojętego prawa finansowego ale także z innych dziedzin prawa. Należy wciąż podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach, konferencjach i szkoleniach. Dodatkowo należy cechować się nieskazitelnym charakterem i postępować tak by nie przynosić ujmy wykonywanemu zawodowi.

Doradca podatkowy

 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym,
 • każdy doradca jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • zakres działalności doradcy obejmuje m.in. udzielanie porad, wyjaśnień i opinii, prowadzenie ksiąg i różnych innych ewidencji a także sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • każda sporządzana przez doradcę dokumentacja, podpisana z imienia i nazwiska z podaniem identyfikujących go danych to gwarancja jego odpowiedzialności,
 • doradca posiada uprawnienia dające mu prawo występowania jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami skarbowymi. Może również występować w postępowaniach administracyjnych przed NSA. W zakresie jego praw jest również możliwość wnoszenia kasacji.

Tajemnica zawodowa

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Doradca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby wszelkie dane i informacje o jego kliencie były należycie chronione. Doradca podatkowy, co do faktów i informacji z którymi zapoznań się w trakcie świadczenia usług klientowi nie może zostać przesłuchany przez organy podatkowe, policję czy też sądy. Na tym właśnie m.in. Polega wyższość zawodu doradcy podatkowego nad księgowym, który to nie posiadając uprawnień doradcy podatkowego nie może korzystać z prawa odmowy odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji, które uzyskał świadcząc usługo na rzecz swojego klienta. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego nie ustaje również po tym gdy przestanie już świadczyć usługi wobec swojego klienta.

Podstawowy zakres usług

W ramach świadczonych przez doradcę podatkowego usług można wyróżnić:

 • udzielanie porad i konsultacji oraz opinii dotyczących spraw podatkowych,
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, likwidacji spółek
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT a także podatku dochodowego od osób prawnych,
 • pomoc klientom w sprawach związanych z wyprowadzaniem firm z zaległości,
 • doradztwo w zakresie audytu podatkowego,

doradca prawny może również prowadzić szkolenia w zakresie planowanych i wprowadzanych zmian prawnych, mających wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa.

Autor: www.kancelaria-walterowicz.pl.

Komentarze