Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2019?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlopChociaż każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy, istnieją sytuacje, kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu. Ta rekompensata pieniężna przysługuje jednak wyłącznie w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę lub jej rozwiązania. Jak wyliczyć ekwiwalent?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - co to jest?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, umowy powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowie o pracę przysługuje nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy. Jego wymiar uzależniony jest od stażu pracy. Gdy okres zatrudnienia pracownika wynosi mniej niż 10 lat, urlop wynosi 20 dni. Osobom pracującym powyżej 10 lat przysługuje 26 dni odpoczynku. Pracownik nie może zrezygnować z urlopu, a pracodawca nie ma prawa do wypłacenia za ten czas ekwiwalentu. W przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, gdy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego nie jest możliwe, pracodawca może wypłacić ekwiwalent. Nie ma znaczenia, w jaki sposób rozwiązano umowę o pracę ani to, z jakich przyczyn wygasł stosunek pracy. Ekwiwalent musi zostać wypłacony najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędny jest współczynnik ekwiwalentu. Ustala się go oddzielnie na każdy rok kalendarzowy. Współczynnik określa miesięczną liczbę dni pracujących przypadających w roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu. Nawet w przypadku gdy ekwiwalent przysługuje za zaległy urlop z poprzedniego, obowiązuje współczynnik z roku, w którym nabył on prawo do jego wypłacenia. Zawsze jest to zatem rok, w którym ekwiwalent jest wypłacany. Pracownikom zatrudnionym na część etatu obniża się współczynnik proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Współczynnik wylicza się, odejmując od liczby dni w roku wszystkich wolnych sobót, niedziel, świąt i dni wolnych wynikających z rozkładu pracy. Otrzymany wynik dzieli się przez 12 miesięcy. W 2019 roku liczba dni wolnych od pracy to 114. Odejmując je od 365 dni roku otrzymujemy 251 dni. Dzielimy je na 12 miesięcy i otrzymujemy 20,92. Jest to współczynnik ekwiwalentu na rok 2019. Dla osób pracujących na pół etatu będzie to 10,46.

Jak nalicza się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Do wyliczenia ekwiwalentu za zaległy urlop konieczne jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia. Uwzględnia się w nim wszystkie stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia. Premie, nagrody, prowizje, nadgodziny oraz dodatki za prace w nocy wliczane są do podstawy wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy nie wymagają wyrównania podstawy ekwiwalentu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego dopuszcza się sytuację, gdy będzie ona niższa. Miesięczne wynagrodzenie dzieli się przez współczynnik ekwiwalentu. Uzyskany wynik dzieli się następnie przez dobową normę czasu. Najczęściej jest to 8 godzin. Otrzymujemy w ten sposób należny ekwiwalent za 1 dzień. Mnożymy go przez liczbę należnych pracownikowi godzin urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule na stronie: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/jak-wyliczyc-ekwiwalent-za-urlop. Obliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest podstawą do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany jest wyłącznie w przypadku, gdy pracownik nie pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą. Kontynuacja współpracy zobowiązuje pracodawcę do udzielenia urlopu w naturze - nie ma w tym przypadku możliwości zamiany go na ekwiwalent.

Ekwiwalent jest równowartością niewykorzystanego urlopu. Do jego wyliczenia konieczne jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika oraz współczynnika ekwiwalentu za dany rok kalendarzowy.

Komentarze