Faktoring czy kredyt - co wybrać?

Faktoring czy kredytKredyt obrotowy i faktoring to narzędzia, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać, aby zapewnić firmie płynność finansową. Na czym polegają te rozwiązania? Czym się różnią? Które z nich jest korzystniejsze?

Zachowanie płynności finansowej to priorytet dla każdego przedsiębiorcy. Zatory płatnicze, spowodowane przez nierzetelnych kontrahentów, którzy zwlekają z uregulowaniem faktur, mogą znacznie utrudnić - a nawet sparaliżować - działalność firmy. W sytuacji zagrożenia utraty płynności finansowej, jednym z możliwych rozwiązań jest kredyt obrotowy - uzyskane w ten sposób środki mogą posłużyć do pokrycia bieżących wydatków firmy, takich jak zakup towarów czy wypłata wynagrodzeń. Kredyt obrotowy uruchamiany jest przeważnie na oddzielnym rachunku bankowym, a przedsiębiorca może korzystać z niego wedle potrzeb - w ramach ustalonego przez bank limitu. Wadą kredytu obrotowego jest jednak ograniczona dostępność. Przedsiębiorstwa, które się o niego ubiegają, muszą spełnić określone wymogi. Bank podczas procedury poprzedzającej przyznanie kredytu sprawdza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy - składa się na nią m.in. wartość środków trwałych, którymi dysponuje firma, staż jej działalności, wysokość generowaną przez nią. Z tego powodu, kredyt obrotowy często znajduje się poza zasięgiem mniejszych lub dopiero rozwijających się firm, a także podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Faktoring dla każdego

Alternatywą dla kredytu jest faktoring. Z tego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z długim terminem płatności i oczekując na ich uregulowanie, narażają się na utratę płynności finansowej. Faktoring należnościowy umożliwia odsprzedanie tych faktur faktorowi, czyli instytucji wyspecjalizowanej w skupowaniu wierzytelności. Równowartość faktury (pomniejszoną o wysokość kosztów i prowizji) przedsiębiorca otrzymuje w momencie zawarcia umowy z faktorem - jeszcze przed upływem terminu płatności. Największą zaletą faktoringu jest szybkość, a także powszechna dostępność - skorzystać mogą z niego nawet najmniejsi przedsiębiorcy. W przeciwieństwie do kredytodawców faktorzy przeprowadzają tylko uproszczoną weryfikację zdolności kredytowej firmy, opierając ją głównie na wyciągach z rachunków bankowych. Jest to procedura prosta i mało czasochłonna. Na rynku usług finansowych funkcjonują dwa podstawowe modele tej usługi:

  • Faktoring pełny (bez regresu) - wierzytelność i ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi z przedsiębiorcy na podmiot, który odkupił od niego fakturę. Wszystkie czynności prawne konieczne do wyegzekwowanie należności podejmowane są przez faktora i to na nim spoczywają ich koszty.
  • Faktoring niepełny (z regresem) - ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy, który odsprzedaje wierzytelność, jednak faktor bierze czynny udział w egzekwowanie płatności, co zdecydowanie zwiększa szanse powodzenia.

Kredyt czy faktoring?

Kredyt obrotowy to rozwiązanie, które zarezerwowane jest dla dużych, dobrze prosperujących podmiotów, mogących wykazać wymaganą przez bank zdolność kredytową. Decydując się na to rozwiązanie, przedsiębiorca przyjmuje na siebie obowiązek spłaty rat w ustalonym przez bank terminie - wraz z umownymi odsetkami. Samo zaciągnięcie kredytu wiąże się ze zwiększeniem wysokości bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa. Usługa faktoringu nie wiąże się z koniecznością zaciągnięcia nowych zobowiązań, ponadto dostępna jest dla praktycznie dla wszystkich przedsiębiorstw - również tych niewielkich.

Więcej informacji dotyczących faktoringu znajdziesz na stronie internetowej: https://faktoria.pl.

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ocena: 5.0

Komentarze