Czym różnią się ubezpieczenia majątkowe od osobowych? Poznaj podstawowe różnice

Ubezpieczenie majątkoweNa rynku istnieje bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń.  Najważniejszy podział to ten na ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe. Określenia te dla osoby niebędącej ekspertem w branży ubezpieczeniowej mogą być nieco mylące, choć różnice między nimi są bardzo wyraźne.

Przedmiot ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia jest osobowe ryzyko - m.in. związane z życiem, zdrowiem czy zdolnością do wykonywania pracy. Oznacza to, że za ubezpieczenie osobowe uznajemy m.in. polisy na życie oraz ubezpieczenia na wypadek losowych zdarzeń.

Ubezpieczenia majątkowe to te, których przedmiotem jest mienie lub odpowiedzialność cywilna. W tej kategorii więc mieszczą się m.in. ubezpieczenia domu, firmy czy samochodu na wypadek zniszczenia, kradzieży i innych szkód, jak również polisy OC, które rekompensują straty doznane przez osoby trzecie z przyczyny, która jest objęta ubezpieczeniem.

Dla kogo ubezpieczenie majątkowe, a dla kogo osobowe?

Ubezpieczenia majątkowe przeznaczone są zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych - dotyczyć więc mogą m.in. mieszkania, samochodu, ale także firmy itp. Ubezpieczenie osobowe zaś dotyczy wyłącznie osób prywatnych.

Rodzaj ubezpieczenia a charakter szkody

W przypadku ubezpieczeń osobowych trudno mówić jednoznacznie o szkodzie. Sytuacje, w których wypłacane jest świadczenie, mogą mieć też pozytywny wydźwięk - np. niektóre polisy na życie zakładają przekazanie pieniędzy ubezpieczonemu, gdy urodzi mu się dziecko czy po dożyciu do określonego wieku.

Ubezpieczenia majątkowe zaś faktycznie koncentrują się na szkodzie - np. uszkodzeniu czy utracie mienia.

Suma ubezpieczenia i charakter świadczenia

Ubezpieczenia osobowe oznaczają świadczenia w określonej wysokości, ustalonej swobodnie w umowie z ubezpieczycielem. Oznacza to, że za określone zdarzenie przysługuje odpowiednia ilość pieniędzy, określona arbitralnie, a nie na podstawie realnej wartości powstałej szkody. Mówimy wtedy o świadczeniu, nie zaś o odszkodowaniu.

Natomiast ubezpieczenia majątkowe zakładają wypłatę odszkodowań oszacowanych na podstawie realnej wartości ubezpieczonego obiektu i poniesionych strat. Nie ma więc jednej, konkretnej kwoty wypłacanej np. za każdą stłuczkę auta czy zalanie, a wysokość odszkodowania jest ustalana przy wsparciu rzeczoznawcy.

Czas obowiązywania polisy

Gdy mowa o ubezpieczeniach osobowych, czas obowiązywania polisy jest zazwyczaj długi i wynosi więcej niż rok - nawet kilkadziesiąt lat. Umowy na ubezpieczenia majątkowe zaś najczęściej są spisywane na rok, z możliwością ewentualnego przedłużenia.

Warto podkreślić, że pomiędzy ubezpieczeniami majątkowymi a osobowymi nie dokonuje się wyboru. To dwie zupełnie inne grupy produktów, z których każda osoba może wybrać zakres ochrony najlepiej odpowiadający swoim potrzebom. By stworzyć portfel ubezpieczeń dla siebie, najlepiej skontaktować się z doradcą z zaufanego towarzystwa ubezpieczeniowego i skorzystać z jego wsparcia.

Źródło: www.pzu.pl.

Komentarze