Co warto wiedzieć o przedawnieniu składek ZUS?

Składki ZUS - BanknotyDo niedawna przedsiębiorcy mogli starać się o abolicję, czyli umorzenie zaległych składek, które należało odprowadzić do ZUS.

Dziś złożenie takiego wniosku jest niemożliwe, ale osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wiedzieć, kiedy dochodzi do przedawnienia składek i co się z tym wiąże.

15 stycznia br. minął termin składania wniosków o umorzenie nieopłaconych składek ZUS. Takie, co warto wiedzieć, ma obowiązek odprowadzać każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Wprowadzona abolicja była wyjątkowa i dotyczyła wyłącznie osób prowadzących firmy w latach od stycznia 1999 do lutego 2009 r. Wówczas bowiem obowiązywały niejednoznaczne przepisy, będące często różnie interpretowane zarówno przez pracowników ZUS, jak i samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców.

Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek. Zainteresowani mogą jednak wnioskować o rozłożenie zaległości na raty, czyli podpisać z pracownikiem ZUS układ ratalny. Taki jest o tyle korzystny, że wstrzymana zostaje egzekucja (oczywiście jeżeli była prowadzona w stosunku do płatnika składek).

Po co jest przedawnienie?

Przedawnienie ma swój cel. Dzięki tej instytucji możliwe jest wyeliminowanie z obrotu prawnego należności nieopłaconych przez dłuższy czas, na odzyskanie których wierzyciel nie ma szansy (głównie z uwagi na sytuację materialną dłużnika). Takie rozwiązanie jest praktykowane od dawna i służy uregulowaniu stosunków prawnych zarówno między osobami prawnymi, jak i fizycznymi.

W przypadku składek odprowadzanych do ZUS informacje o procedurze i terminie przedawnienia osoby zainteresowane znajdą w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisami tam zawartymi składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lub 10 lat, licząc od dnia ich wymagalności, czy od terminu, w jakim powinny zostać uiszczone.

Termin przedawnienia

Jak wspomniano wyżej termin przedawnienia dla składek, jakie przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać do ZUS, wynosi odpowiednio 5 lub 10 lat. Pierwszy termin dotyczy składek wymaganych po dacie 1 stycznia 2012 r. Jeżeli chodzi o składki wcześniejsze, zastosowanie ma termin 10 lat.

Z punktu widzenia każdego zainteresowanego ważne są też sytuacje przerywające lub powodujące zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Warto wskazać, że takich ustawodawca przewidział w przepisach całkiem sporo.

Upadłość a podpisanie układu ratalnego

Wydanie postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub o jego umorzeniu zawsze przerywa bieg przedawnienia. Podobny skutek wywołuje podjęcie lub wznowienie postępowania egzekucyjnego. W każdej z tych sytuacji bieg przedawnienia biegnie wówczas na nowo.

Kiedy bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu? Zgodnie z przepisami takich sytuacji jest kilka. Mowa o następujących okolicznościach:

  • Zawarciu umowy o układzie ratalny - od dnia podpisania do dnia zapłaty,
  • Wszczęciu postępowania dotyczącego podleganiu przez płatnika ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania,
  • Śmierci spadkodawcy - licząc od dnia jego śmierci do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu spadku.
  • Wszczęciu postępowania egzekucyjnego - od dnia podjęcia pierwszej czynności do dnia zakończenia prowadzenia postępowania.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy wszystkie te okoliczności są ważne, by prawidłowo wyliczyć moment przedawnienia składek.

Autor: www.praca-pszczyna.pl.

Komentarze