Co może nam zabrać komornik? - najczęstsze pytania i odpowiedzi

KomornikEgzekucja komornicza to ostateczność w sytuacji, gdy dłużnik zbyt długo zwleka ze spłatą należności wobec wierzyciela. Gdy komornik zapuka do drzwi warto pamiętać, że nie może nam zabrać wszystkiego. Prawo ogranicza możliwości egzekucji należności i zabezpiecza dłużników przed całkowitą utratą majątku.

Ile może nam zabrać komornik?

Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd, a także wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, który składa wierzyciel. To, jaką część majątku dłużnika ma wyegzekwować, ściśle określone jest w treści powyższych pism. Nie ma prawa wykraczać poza ich postanowienia i dowolnie egzekwować majątku zadłużonej osoby. To wierzyciel określa, co komornik może zabrać i w jaki sposób ma odzyskać należności.

Co może zająć komornik?

Prawo daje wierzycielom różne sposoby odzyskania swojego długu. Komornik może przykładowo zająć część rachunku bankowego dłużnika, część jego pensji, emerytury lub renty, udziały lub akcje, majątek ruchomy, a także nieruchomości. Zwyczajowo, komornicy zajmują części majątku według określonej kolejności, poczynając od gotówki i pieniędzy na koncie w banku, kończąc na nieruchomościach. Nie znaczy to, że komornik ma prawo nam zabrać wszystko.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym?

Zwykle komornicy rozpoczynają egzekucję długu od zajęcia części środków, spoczywających na koncie bankowym dłużnika. Dysponują prawnymi możliwościami wglądu do wszystkich ich rachunków bankowych. W porozumieniu z bankiem dłużnika, komornik moze przejąć część pieniędzy z konta. Zgodnie z prawem, bank zobowiązany jest jednak do zabezpieczenia środków, które są niezbędne do przeżycia w ciągu miesiąca. Kwota wolna od zajęcia w banku w 2017 roku wynosić będzie 1500 złotych.

Ile komornik może zająć z pensji?

Inną możliwością, jaką ma komornik, jest potrącenie z pensji. To, ile z pensji może zająć komornik, zależne jest od formy stosunku pracy, w której pozostaje dłużnik. Jeśli jest związany umową o pracę, to potrącenie komornicze wynosić może 50% całej pensji. Podobnie jak w przypadku zajęcia środków z konta, dłużnikowi przysługuje kwota wolna od egzekucji z pensji, która ma umożliwić mu codzienną egzystencję. Jest ona równa wynagrodzeniu na poziomie pracy minimalnej. Oznacza to, że w 2017 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosić będzie około 1460 złotych na rękę.

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenie?

Niekorzystnie przedstawia się pod tym względem sytuacja osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Przykładami takowych są umowa zlecenie i umowa o dzieło. Osobom, które pozostają w takim stosunku pracy nie przysługuje kwota wolna od egzekucji komorniczej. Oznacza to w praktyce, że komornik ma prawo zająć nawet całe ich wynagrodzenie.

Ile może wynieść egzekucja z emerytury?

Jeśli jesteśmy już na emeryturze i rencie, nie uchroni nas to przed potrąceniami komorniczymi. Do końca lutego 2017 roku potrącenia wynosić będą 25% z najniższej emerytury lub renty, 50% najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności alimentacyjnych i 60% najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej. Zmiany w tej kwestii na korzyść zadłużonych emerytów i rencistów nadejdą od marca 2017 roku. Kwota wolna od potrąceń wynosić ma 75% najniższej emerytury i renty. Od 2017 roku najniższa emerytura wynosić będzie 1000 złotych. Z kolei najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wyniesie 840 zł, a z tytułu częściowej niezdolności - 750 zł.

Co może zabrać komornik z domu?

Jeśli nawet potrącenia z konta i pensji nie wystarczą do spłaty należności wobec wierzyciela, komornik ma prawo przystąpić do zajmowania majątku ruchomego. Prawo pozwala jednak dłużnikowi zachować przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania, takie jak ubrania, bielizna, drobne przedmioty gospodarstwa domowego, zapasy żywności i opału na okres miesiąca. Komornikowi nie wolno też zajmować przedmiotów służących niepełnosprawnym w funkcjach życiowych, wykorzystywanych do nauki ani niezbędnych do wypełniania praktyk religijnych. Nie przejmie również rzeczy, które mają istotną wartość użytkową dla dłużników, a mogą być sprzedane tylko dużo poniżej swojej wartości rynkowej, czyli na przykład pamiątek rodzinnych. Komornik może zabrać zwierzęta domowe, zwłaszcza rasowe, a więc przedstawiające dużą wartość. Powinien jednak pozostawić zwierzęta hodowlane, które są konieczne do przeżycia dłużnika, w stosownej liczbie (jedna krowa, dwie kozy, trzy owce).

Jak wygląda licytacja zabranej przez komornika ruchomości?

Gdy komornik już zajmie ruchomości, zostają one wystawione na licytacji publicznej. Odbywają się dwie tury takiej licytacji. W pierwszej, przedmioty zabrane dłużnikowi licytowane są w cenie wywoławczej, która stanowi 75% oszacowanej przez komornika wartości rynkowej. Jeśli nie znajdą się na nie chętni, podczas drugiej licytacji cena dóbr spada do 50% szacunkowej wartości. W przypadku, gdy wciąż brakuje na nie kupca, przedmioty licytowane muszą trafić do dłużnika.

Czy komornik może zabrać nieruchomości?

Także nieruchomości należące do dłużnika mogą zostać wyegzekwowane przez komornika, jest to jednak rozwiązanie ostateczne, stosowane wyłącznie, gdy wymienione wcześniej okażą się niewystarczające do pokrycia należności. Zanim komornik zabierze nieruchomość, musi to być skonsultowane z wierzycielem. Jeśli dłużnik nie odpowie na wezwanie na zapłaty, komornik informuje, że przystępuje do opisu i szacowania wartości obiektu. Odtąd dłużnik ma dwa tygodnie na spłatę zależności.

Jak wygląda licytacja nieruchomości?

Jeśli dłużnik w okresie dwóch tygodni się nie wypłaci, to podobnie jak w przypadku ruchomości, majątek nieruchomy trafia na licytację, początkowo w cenie wywoławczej stanowiącej 75% jego wartości. W drugiej turze licytacji, która podejmowana jest przy braku chętnych w pierwszej, cena wywoławcza stanowi 50% wartości nieruchomości. Gdy nadal nie znajdzie się kupiec, majątek powraca do dłużnika.

Jak sprawdzić, czy jestem dłużnikiem?

Pamiętajmy, że wizyta komornika jest koniecznością wyłącznie w sytuacji, gdy ignorujemy monity, czyli wezwania do spłaty długu i długo zwlekamy z uregulowaniem należności. Aby mieć pewność, że nie jesteśmy zadłużeni, warto to regularnie sprawdzać w KRD Fairpay, czyli Krajowym Rejestrze Długów, a także w BIG, czyli Biurze Informacji Gospodarczej.

Autor: www.chwilowo.pl.